Có 1 kết quả:

tam cấp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thềm nhà có ba bậc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thềm nhà có ba bậc.

Một số bài thơ có sử dụng