Có 1 kết quả:

tam duy

1/1

tam duy

phồn thể

Từ điển phổ thông

ba chiều, không gian ba chiều