Có 1 kết quả:

tam cương

1/1

tam cương

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Ba giềng mối, gồm: “quân thần” 君臣 vua tôi, “phụ tử” 父子 cha con, “phu phụ” 夫婦 chồng vợ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba giềng mối ở đời, gồm Quân thần, Phủ tử, Phu phụ. Cũng đọc Tam cang. Truyện Hoa Tiên có câu: » Tình phu phụ nghĩa quần thần, trong tam cương ấy xem phần nào hơn «.

Một số bài thơ có sử dụng