Có 1 kết quả:

tam thính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghe xử án ba lần, luật lệ đời Chu, gồm sơ thẩm, tái thẩm và chung thẩm — Nghe đi nghe lại kĩ càng nhiều lần.