Có 1 kết quả:

tam tạng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba kinh sách đạo Phật, gồm: Kinh tạng 經 藏, Luật tạng 律 藏, Luận tạng 論 藏.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba pho sách lớn của nhà Phật, gồm Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng.

Một số bài thơ có sử dụng