Có 1 kết quả:

tam thân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba bậc thân thích: cha con, anh em và vợ chồng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba hạng người gần với nhau nhất, gồm cha con, anh em và vợ chồng.