Có 1 kết quả:

tam xá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba hạng, người đáng được tha tội, theo luật đời Chu, gồm người quá trẻ, người quá già và kẻ ngu si (“ấu nhược, lão mạo, xuẩn ngu” 幼弱, 老耄, 蠢愚).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba hạng, người dáng được tha tội, theo luật đời Chu, gồm người quá trẻ, người quá già và kẻ ngu si.