Có 1 kết quả:

tam thân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba thân gồm: 1. “Pháp thân” 法身: là thể tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân cũng chính là Pháp (dharma), là qui luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy. 2. “Báo thân” 報身, cũng được dịch là “Thụ dụng thân” 受用身: chỉ thân Phật xuất hiện trong các Tịnh độ. 3. “Ứng thân” 應身, cũng được gọi là “Ứng hóa thân” 應化身 hoặc “Hóa thân” 化身: là thân Phật xuất hiện trên trái đất, với nhân trạng, với mục đích cứu độ con người.

Một số bài thơ có sử dụng