Có 1 kết quả:

tam đồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ ba con đường mà kẻ gây nghiệp ác phải trải qua, gồm Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc sinh.

Một số bài thơ có sử dụng