Có 1 kết quả:

tam đạt đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba nết tốt lớn, gồm Nhân, Trí và Dũng.