Có 1 kết quả:

tam đạt đức

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba đức, gồm “trí” 智, “nhân” 仁 và “dũng” 勇. ◇Lễ Kí 禮記: “Trí, nhân, dũng tam giả, thiên hạ chi đạt đức dã” 知, 仁, 勇三者, 天下之達德也 (Trung Dung 中庸).