Có 1 kết quả:

tam thể

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba màu. Td: Mèo tam thể.