Có 1 kết quả:

tam đầu lục tí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba đầu sáu tay. Nguyên là một tướng trời. Sau chỉ người có tài lớn sức mạnh, đáng nể sợ. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tha chỉ thị nhất cá nhân, tu bất tam đầu lục tí” 他只是一個人, 須不三頭六臂 (Đệ nhị hồi) Nó chỉ là một người, có phải ba đầu sáu tay đâu (mà sợ).