Có 1 kết quả:

tam khôi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba người đậu đầu trong khoa thi đình thời xưa, gồm “Trạng nguyên” 狀元, “Bảng nhãn” 榜眼, “Thám hoa” 探花.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba người đậu đầu trong khoa thi Đình thời xưa, gồm Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa.