Có 2 kết quả:

thướng háthượng hạ

1/2

thướng há

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Lên cao xuống thấp. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Tương phiếm phiếm nhược thủy trung chi phù hồ? Dữ ba thướng há thâu dĩ toàn ngô khu hồ?” 將氾氾若水中之鳧乎? 與波上下偷以全吾軀乎? (Sở từ 楚辭, Bốc cư 卜居) Hay là giống như con vịt bập bềnh trên mặt nước? Cùng với sóng nhấp nhô để bảo toàn tấm thân?
2. Tăng giảm. ◇Chu Lễ 周禮: “Phàm tứ phương chi tân khách, lễ nghi từ mệnh hí lao tứ hiến, dĩ nhị đẳng tòng kì tước nhi thượng hạ chi” 凡四方之賓客, 禮儀辭命餼牢賜獻, 以二等從其爵而上下之 (Thu quan 秋官, Tư nghi 司儀).
3. Phiếm chỉ hai phương hướng đối nhau. ◎Như: “cao đê” 高低, “tôn ti” 尊卑, “ưu liệt” 優劣, “thiên địa” 天地, “thần nhân” 神人, “cổ kim” 古今 v.v. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Mỗi thuyền lưỡng trản minh giác đăng, nhất lai nhất vãng, ánh trước hà lí, thượng hạ minh lượng” 每船兩盞明角燈, 一來一往, 映著河裡, 上下明亮 (Đệ tứ thập nhất hồi).
4. Khoảng chừng, xấp xỉ. § Sai biệt không đáng kể. ◇Lão tàn du kí nhị biên 老殘遊記二編: “Điểm toán tây thủ ngũ bài, nhân đại khái tại nhất bách danh thượng hạ” 點算西首五排, 人大概在一百名上下 (Đệ thất hồi).
5. Công sai, nha dịch. ◇Sơ khắc phách án kinh kì 初刻拍案驚奇: “Thượng hạ nhiêu thứ, tùy lão phụ đáo gia trung thủ tiền tạ nhĩ” 上下饒恕, 隨老婦到家中取錢謝你 (Quyển nhị).
6. Dùng để hỏi tên húy của người đã qua đời hoặc của nhà tu Phật. ◎Như: “thỉnh giáo lệnh sư thượng hạ?” 請教令師上下?

Một số bài thơ có sử dụng

thượng hạ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trước sau, trên dưới

Từ điển trích dẫn

1. Lên cao xuống thấp. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Tương phiếm phiếm nhược thủy trung chi phù hồ? Dữ ba thướng há thâu dĩ toàn ngô khu hồ?” 將氾氾若水中之鳧乎? 與波上下偷以全吾軀乎? (Sở từ 楚辭, Bốc cư 卜居) Hay là giống như con vịt bập bềnh trên mặt nước? Cùng với sóng nhấp nhô để bảo toàn tấm thân?
2. Tăng giảm. ◇Chu Lễ 周禮: “Phàm tứ phương chi tân khách, lễ nghi từ mệnh hí lao tứ hiến, dĩ nhị đẳng tòng kì tước nhi thượng hạ chi” 凡四方之賓客, 禮儀辭命餼牢賜獻, 以二等從其爵而上下之 (Thu quan 秋官, Tư nghi 司儀).
3. Phiếm chỉ hai phương hướng đối nhau. ◎Như: “cao đê” 高低, “tôn ti” 尊卑, “ưu liệt” 優劣, “thiên địa” 天地, “thần nhân” 神人, “cổ kim” 古今 v.v. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Mỗi thuyền lưỡng trản minh giác đăng, nhất lai nhất vãng, ánh trước hà lí, thượng hạ minh lượng” 每船兩盞明角燈, 一來一往, 映著河裡, 上下明亮 (Đệ tứ thập nhất hồi).
4. Khoảng chừng, xấp xỉ. § Sai biệt không đáng kể. ◇Lão tàn du kí nhị biên 老殘遊記二編: “Điểm toán tây thủ ngũ bài, nhân đại khái tại nhất bách danh thượng hạ” 點算西首五排, 人大概在一百名上下 (Đệ thất hồi).
5. Công sai, nha dịch. ◇Sơ khắc phách án kinh kì 初刻拍案驚奇: “Thượng hạ nhiêu thứ, tùy lão phụ đáo gia trung thủ tiền tạ nhĩ” 上下饒恕, 隨老婦到家中取錢謝你 (Quyển nhị).
6. Dùng để hỏi tên húy của người đã qua đời hoặc của nhà tu Phật. ◎Như: “thỉnh giáo lệnh sư thượng hạ?” 請教令師上下?

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trên và dưới — Người trên và người dưới — Lên và xuống.

Một số bài thơ có sử dụng