Có 1 kết quả:

thượng hạ văn

1/1

thượng hạ văn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

văn cảnh, ngữ cảnh