Có 1 kết quả:

thượng cá

1/1

thượng cá

giản thể

Từ điển phổ thông

cái trước, mục trước