Có 1 kết quả:

thượng nhậm

1/1

thượng nhậm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thăng chức