Có 1 kết quả:

thượng thăng

1/1

thượng thăng

giản thể

Từ điển phổ thông

bay lên

Một số bài thơ có sử dụng