Có 1 kết quả:

thượng phẩm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phẩm vật hạng tốt nhất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ tốt. Hàng tốt.

Một số bài thơ có sử dụng