Có 1 kết quả:

thượng thần

1/1

thượng thần

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

môi trên