Có 1 kết quả:

thượng tướng

1/1

thượng tướng

giản thể

Từ điển phổ thông

cấp thượng tướng, hàm thượng tướng

Một số bài thơ có sử dụng