Có 1 kết quả:

thượng tằng

1/1

thượng tằng

giản thể

Từ điển phổ thông

tầng trên, cấp trên