Có 1 kết quả:

thượng tuần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khoảng thời gian mười ngày đầu tháng âm lịch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoảng thời gian mười ngày đầu tháng âm lịch.