Có 1 kết quả:

thượng thứ

1/1

thượng thứ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lần trước