Có 1 kết quả:

thượng trướng

1/1

Từ điển phổ thông

tăng lên, dâng lên