Có 1 kết quả:

thượng ban

1/1

thượng ban

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đi làm

Một số bài thơ có sử dụng