Có 1 kết quả:

thượng xa

1/1

thượng xa

giản thể

Từ điển phổ thông

lên xe