Có 1 kết quả:

thượng thuật

1/1

thượng thuật

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đã nêu trên, đã kể ở trên