Có 1 kết quả:

thượng trận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ra trận.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra đánh giặc. Văn tế trận vong tướng sĩ của Nguyễn Văn Thành: » … Mà những người từng thượng trận ngày xưa «.