Có 1 kết quả:

thượng hạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc trên. Thứ tốt.