Có 1 kết quả:

thượng xỉ

1/1

thượng xỉ

giản thể

Từ điển phổ thông

răng ở hàm trên