Có 1 kết quả:

hạ lệnh

1/1

hạ lệnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hạ lênh, ra lệnh

Một số bài thơ có sử dụng