Có 1 kết quả:

hạ bán

1/1

hạ bán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nửa dưới, nửa sau

Một số bài thơ có sử dụng