Có 1 kết quả:

hạ bán thân

1/1

hạ bán thân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nửa thân dưới, nửa dưới người