Có 1 kết quả:

hạ khứ

1/1

hạ khứ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đi xuống
2. tiếp tục

Một số bài thơ có sử dụng