Có 1 kết quả:

hạ thần

1/1

hạ thần

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

môi dưới