Có 1 kết quả:

hạ thọ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sống lâu 60 tuổi gọi là “hạ thọ” 下壽. § 70 tuổi là “trung thọ” 中壽, 80 tuổi là “thượng thọ” 上壽.

Một số bài thơ có sử dụng