Có 1 kết quả:

hạ tằng

1/1

hạ tằng

giản thể

Từ điển phổ thông

hạ tầng