Có 1 kết quả:

hạ chú

1/1

hạ chú

giản thể

Từ điển phổ thông

cấp dưới, thuộc hạ