Có 1 kết quả:

hạ ba

1/1

hạ ba

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cằm

Một số bài thơ có sử dụng