Có 1 kết quả:

hạ tuần

1/1

hạ tuần

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một phần ba sau của tháng

Từ điển trích dẫn

1. Mười ngày cuối tháng âm lịch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoảng thời gian mười ngày cuối tháng âm lịch.