Có 1 kết quả:

hạ giới

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cõi đời (“thượng giới” chỉ cõi trời).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cõi dưới chỉ cõi đời ( thượng giới chỉ cõi trời ).

Một số bài thơ có sử dụng