Có 1 kết quả:

hạ tải

1/1

hạ tải

phồn thể

Từ điển phổ thông

hạ tải, download (tin học)