Có 1 kết quả:

hạ giáng

1/1

hạ giáng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giáng xuống, giảm xuống

Một số bài thơ có sử dụng