Có 1 kết quả:

hạ xỉ

1/1

hạ xỉ

phồn thể

Từ điển phổ thông

răng ở hàm dưới