Có 1 kết quả:

bất hạ vu

1/1

bất hạ vu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không ít hơn, không dưới