Có 1 kết quả:

bất thế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phi thường, hãn hữu. § Cũng như “phi phàm” 非凡. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Kim thiên tử mông trần, tướng quân thành nhân thử thì thủ xướng nghĩa binh, phụng thiên tử dĩ tòng chúng vọng, bất thế chi lược dã” 今天子蒙塵, 將軍誠因此時首倡義兵, 奉天子以從眾望, 不世之略也 (Đệ thập tứ hồi) Nay thiên tử mắc nạn, tướng quân nhân dịp này, cất nghĩa binh, phụng thiên tử để theo nguyện vọng của dân chúng, sách lược rất hay.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không giống đời. Cũng như Bất phàm.

Một số bài thơ có sử dụng