Có 1 kết quả:

bất trúng dụng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không dùng được, vô dụng. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Ngã lão liễu, đô bất trúng dụng liễu, nhãn dã hoa, nhĩ dã lung, kí tính dã một liễu” 我老了, 都不中用了, 眼也花, 耳也聾, 記性也沒了 (Đệ tam thập cửu hồi) Ta già rồi, không làm gì được nữa, mắt mờ, tai điếc, trí nhớ tiêu mòn hết cả rồi.
2. Không có tài năng.
3. Tỉ dụ người bệnh nặng sắp chết, không còn cứu chữa được nữa. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Lão thái thái dã bất tất quá ư bi thống, ca nhi dĩ thị bất trúng dụng liễu” 老太太也不必過於悲痛, 哥兒已是不中用了 (Đệ nhị thập ngũ hồi) Xin cụ không nên thương xót quá, bệnh anh ấy không thể chữa được nữa rồi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không dùng được. Vô dụng.