Có 1 kết quả:

bất nhị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không ăn ở hai lòng.
2. Không xảy ra, không làm lại lần thứ nhì.
3. Không hai: lí nhất thật, như như bình đẳng mà không có sự khác biệt giữa cái này với cái kia. ◇Duy Ma Cật sở thuyết kinh 維摩詰所說經: “Nãi chí vô hữu văn tự, ngữ ngôn, thị chân nhập bất nhị pháp môn” 乃至無有文字, 語言, 是真入不二法門 Đạt tới chỗ không còn văn tự, ngôn ngữ, tức vào được pháp môn Không Hai.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không ăn ở hai lòng — Không xảy ra, không làm lại lần thứ nhì.

Một số bài thơ có sử dụng